Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PDV SPORT EN REVALIDATIE

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34089203

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “PDV Sport en Revalidatie”: PDV Sport en Revalidatie (Min. van Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-Zuid).

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door PDV Sport en Revalidatie aangeboden dan wel geleverde zaken en of diensten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door PDV Sport en Revalidatie gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door PDV Sport en Revalidatie schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PDV Sport en Revalidatie zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2.2 PDV Sport en Revalidatie is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. PDV Sport en Revalidatie is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan PDV Sport en Revalidatie te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden PDV Sport en Revalidatie pas nadat en zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 – Conformiteit

3.1 Alle adviezen van PDV Sport en Revalidatie en alle opgaven door PDV Sport en Revalidatie van afmetingen, eigenschappen, en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. PDV Sport en Revalidatie kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Adviezen van PDV Sport en Revalidatie en opgaven van PDV Sport en Revalidatie betreffende afmetingen, eigenschappen e.d. gelden daarom slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden PDV Sport en Revalidatie niet.
3.3 De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Door PDV Sport en Revalidatie opgegeven of met PDV Sport en Revalidatie overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan.

4.2 Door PDV Sport en Revalidatie opgegeven prijzen zijn berekend voor levering af magazijn (ex works), tenzij schriftelijk anders is vermeld.

4.3 Indien PDV Sport en Revalidatie nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij PDV Sport en Revalidatie gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.4 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door PDV Sport en Revalidatie van derden betrokken) wijzigen, is PDV Sport en Revalidatie gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5 – Levering

5.1 Voor de betekenis van door PDV Sport en Revalidatie en de Opdrachtgever gebruikte vervoers- en leveringstermen zijn de dan geldende Incoterms bepalend. Indien niet anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn (ex works).

5.2 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht PDV Sport en Revalidatie niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre PDV Sport en Revalidatie niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. PDV Sport en Revalidatie is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door PDV Sport en Revalidatie benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door PDV Sport en Revalidatie benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

5.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van PDV Sport en Revalidatie ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5.5 De aflevering van de producten geschiedt op het moment dat de producten ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd. De producten zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

5.6 PDV Sport en Revalidatie bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

5.7 Het laden en lossen alsmede het in-, uit- en verpakken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien PDV Sport en Revalidatie de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

5.8 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang PDV Sport en Revalidatie dat wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. PDV Sport en Revalidatie heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van PDV Sport en Revalidatie, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
5.9 PDV Sport en Revalidatie is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat PDV Sport en Revalidatie daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

5.10 PDV Sport en Revalidatie is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

5.11 PDV Sport en Revalidatie bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien PDV Sport en Revalidatie door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is PDV Sport en Revalidatie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

6.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door PDV Sport en Revalidatie onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van PDV Sport en Revalidatie afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door PDV Sport en Revalidatie zijn ingeschakeld.

6.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is PDV Sport en Revalidatie bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

6.4 Indien PDV Sport en Revalidatie bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Garantie en reclame
7.1 PDV Sport en Revalidatie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PDV Sport en Revalidatie geleverde producten, dan zal PDV Sport en Revalidatie deze gebreken (doen) herstellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van PDV Sport en Revalidatie. Deze garantie geldt uitsluitend gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of er een fabrieksgarantie van toepassing is. In dat laatste geval geldt uitsluitend de fabrieksgarantie en is PDV Sport en Revalidatie niet tot een verdergaande garantie gehouden.
7.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van :
(I) normale slijtage;
(II) het door (personeel van) de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens PDV Sport en Revalidatie gegeven instructies vervoeren, behandelen, gebruiken, bewerken of opslaan van producten dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik;
(III) onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Opdrachtgever;
(IV) werkzaamheden door derden of door de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PDV Sport en Revalidatie.
7.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij inontvangstneming op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.

7.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet bij aangetekende brief aan PDV Sport en Revalidatie te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens PDV Sport en Revalidatie.

7.5 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht PDV Sport en Revalidatie in de gelegenheid te stellen de producten te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van PDV Sport en Revalidatie te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
7.6 Retourzending aan PDV Sport en Revalidatie van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van PDV Sport en Revalidatie. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. PDV Sport en Revalidatie zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens PDV Sport en Revalidatie.

7.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

7.8 Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens PDV Sport en Revalidatie niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
7.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

7.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.11 De Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van PDV Sport en Revalidatie binnen 5 werkdatum na factuurdatum schriftelijk aan PDV Sport en Revalidatie mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 PDV Sport en Revalidatie behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is PDV Sport en Revalidatie gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

8.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

8.4 Indien de Opdrachtgever met een derde (bijvoorbeeld een inkoopcombinatie) overeenkomt dat deze derde de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van PDV Sport en Revalidatie wordt gesubrogeerd, tast dit het eigendomsvoorbehoud van PDV Sport en Revalidatie niet aan.

8.5 De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van PDV Sport en Revalidatie te bewaren.

8.6 De Opdrachtgever komt jegens PDV Sport en Revalidatie geen retentierecht op de door PDV Sport en Revalidatie geleverde producten toe.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van PDV Sport en Revalidatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. PDV Sport en Revalidatie heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.2 PDV Sport en Revalidatie is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

9.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

9.4 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

9.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. PDV Sport en Revalidatie is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan PDV Sport en Revalidatie schuldig is/zijn.

9.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden PDV Sport en Revalidatie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 – Annulering en schadeloosstelling

10.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan PDV Sport en Revalidatie alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van PDV Sport en Revalidatie en de winstderving door PDV Sport en Revalidatie, te vermeerderen met BTW, aan PDV Sport en Revalidatie te vergoeden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de Opdrachtgever jegens PDV Sport en Revalidatie geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door PDV Sport en Revalidatie geleverde producten. PDV Sport en Revalidatie is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

11.2 PDV Sport en Revalidatie is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

11.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.4 Indien PDV Sport en Revalidatie op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is PDV Sport en Revalidatie niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

11.5 In alle gevallen waarin PDV Sport en Revalidatie gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PDV Sport en Revalidatie, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.6 Iedere vordering jegens PDV Sport en Revalidatie, behalve die welke door PDV Sport en Revalidatie is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11.7 De Opdrachtgever vrijwaart PDV Sport en Revalidatie, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomt ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door PDV Sport en Revalidatie van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, evenals tegen de daaruit voor PDV Sport en Revalidatie voortvloeiende kosten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan komen toe aan PDV Sport en Revalidatie, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 13 – Vertegenwoordiging

13.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover PDV Sport en Revalidatie aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. PDV Sport en Revalidatie en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

14.2 Alle geschillen tussen PDV Sport en Revalidatie en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Haarlem, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter en tenzij PDV Sport en Revalidatie aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

14.3 Op alle overeenkomsten die door PDV Sport en Revalidatie worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten

14.5 Indien u akkoord gaat met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PDV Sport en Revalidatie, dan gaat u ook akkoord met de privacyverklaring zoals deze te lezen is op de website.