Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Overige regels bij online overeenkomsten

Ondernemers moeten ook rekening houden met voorschriften bij het gebruik van communicatietechniek bij het aangaan van een overeenkomst. De communicatietechniek moet bestaan uit elektronische apparatuur die verwerking en opslag van gegevens mogelijk maakt. Uitgezonderd zijn dus: fax en telex, automaten, offline diensten en direct marketing via telefoon/fax.
De gebruiker van een dienst van een informatiemaatschappij zoals een webwinkel, moet ervoor zorgen dat tenminste de volgende gegevens beschikbaar zijn voor de klant:

identiteit en vestigingsadres;
contactadres inclusief elektronisch postadres;
handelsregisternummer;
als er een vergunningplicht is voor de bedrijfsactiviteit, vermelding van de toezichthouder;
als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent, vermelding van diverse gegevens over het beroep zoals beroepsorganisatie, beroepstitel, beroepsregels;
BTW- identificatienummer;
duidelijke vermelding van prijzen en/of belastingen en leveringskosten;
bij gebruik van reclame-uitingen: voorwaarde is dat ze direct herkenbaar zijn voor de ontvanger. Een banner is meestal voldoende herkenbaar. Als het ongevraagde reclame betreft via e-mail dan moet al direct bij de ontvangst volledig duidelijk zijn dat het een commerciële boodschap is. Als de klant aangeeft geen ongevraagde commerciële aanbiedingen te willen ontvangen dan moet de ondernemer hiermee rekening houden.
de aard en de voorwaarden van commerciële aanbiedingen moet de ondernemer ondubbelzinnig vermelden;
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt, dus de stappen die nodig zijn om online een overeenkomst te sluiten;
als de ondernemer de overeenkomst archiveert, informatie over het archiveren van de overeenkomst en waar de klant deze informatie kan vinden;
informatie over hoe de klant ongewenste handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
als de ondernemer een gedragscode afspreekt, informatie over gedragscodes en over de manier waarop de klant die codes elektronisch kan raadplegen;
voorwaarden van de overeenkomst moeten volledig ter beschikking zijn van de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt niet voor de algemene voorwaarden. Ook moet de klant de voorwaarden van de overeenkomst kunnen opslaan.
Regels tien tot en met veertien gelden niet als de ondernemer een overeenkomst sluit via elektronische post of via een ander individueel communicatiemiddel. Bij een koopovereenkomst via een algemene website (webwinkel) gelden de genoemde eisen onder punt tien tot en met veertien dus wel.